top of page

Beques Gavà Jove

Què són?

 

L'Ajuntament de Gavà ha obert les beques Gavà Jove que tenen aquesta línia:

 • Beques de transport, destinades a subvencions per les despeses de desplaçament, que fomenten la mobilitat dels joves de Gavà en l’àmbit formatiu

Beques transport

Què ofereix?

 

Una beca per facilitar-te l’accés als estudis post obligatoris. Els títols de transport que es subvencionaran són els títols personals i intransferibles del sistema tarifari integrat de l’ATM.

 

Fins a 210 €, per títols corresponents a zona 1 i fins a 260 € per a títols corresponents a zona 2.

Es podrà presentar més d’un títol de transport, i més d’una sol·licitud, sempre i quan el total no excedeixi de l’import màxim subvencionable.

Requisits

 • Estar empadronat al municipi de Gavà.

 • Tenir entre 16 i 29 anys.

 • Complir algun d’aquests requisits:

  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics o privats, amb una formació post obligatòria que no estigui ofertada al municipi de Gavà o que l’oferta hagi estat insuficient.

  • Estar matriculat en un centre educatiu de Gavà i realitzar les pràctiques associades als estudis que cursen en un municipi que no sigui Gavà.

  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics o privats, amb una formació post obligatòria i residir als barris de Bruguers, Ca n’Espinós, Gavà Mar o La Sentiu.

 • Complimentar degudament la sol·licitud i presentar-la, dins el període establert a l’OAC de l’Ajuntament de Gavà i adjuntar la documentació requerida, descrita en el full de sol·licitud.

 • No disposar d’un llindar de renda superior a 5*IRSC+(1.500,00€*(MUF-1))

Termini

El termini és fins el 23 de juny de 2023 o fins que s'esgoti la partida pressupostària.

beques-flyer-anvers.jpg

 

Com es sol·licita?

 

Les persones interessades hauran de lliurar una sol·licitud per títol de transport, amb la documentació que a continuació es detalla al Registre electrònic de l’Ajuntament, ja sigui presencialment a l’OAC o telemàticament:


• Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS MOBILITAT JOVES.
Annex Dades bancàries. Aquest annex s’ha d’emplenar i ha d’anar degudament segellat per l’Entitat bancària.
• Certificat del centre on cursa la formació en el que figuri el curs d’inscripció o document que acrediti la inscripció.
• Factura detallada de l’abonament del títol de transport expedida per l`Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a nom de la persona interessada i comprovant de pagament, o fotocòpia de títol de transport, amb indicació visible del DNI de la persona interessada i la data de validació. La data de la factura i el pagament de la mateixa haurà d’estar compresa dins del curs escolar de l’any de la convocatòria.
• Documents dels ingressos o rendiments per conceptes no contributius de l’any anterior a la
convocatòria: (PNC de jubilació o invalidesa, RGC-Renda Garantida de Ciutadania, Dependència, Pensions d’aliments i d’altres).
• En cas de separació o divorci: fotocòpia de la sentència judicial amb el conveni regulador on
s'especifiquin els acord econòmics. En cas d'incompliment del pagament dels acords, aportar còpia de la denúncia o de la demanda judicial.
• En cas de que algun membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i consti al volant de convivència, caldrà adjuntar el document de la baixa.
• En casos excepcionals, en els quals la situació econòmica i familiar hagi patit canvis respecte a l’any anterior de la convocatòria, es podrà valorar la documentació actual justificativa de la situació socioeconòmica de la unitat familiar: nòmines actuals, certificació de l’oficina de l’atur en què consti l’import mensual de la prestació i/o subsidi, així com qualsevol altre document que permeti valorar amb exactitud la renda per càpita familiar o la no percepció d’ingressos.

bottom of page