T-bk

Què són?

 

Les beques de mobilitat per a joves són unes ajudes econòmiques als i les joves estudiants d’ensenyament post-obligatori fora de Gavà.

Què ofereix?

 

Amb aquesta beca et beneficiaràs de fins a 210 € per ajudar-te a pagar els títols personals i intransferibles del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità. Es podrà presentar més d’un títol de transport, i més d’una sol·licitud, sempre i quan el total no excedeixi de l’import màxim subvencionable.

Requisits

 • Estar empadronat al municipi de Gavà.

 • Tenir entre 16 i 29 anys.

 • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics i privats

 • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics o privats, amb una formació que no estigui ofertada al municipi de Gavà o que l’oferta hagi estat insuficient, o bé, estar matriculat en un centre educatiu de Gavà i realitzar les pràctiques associades als estudis que cursen a un municipi que no sigui Gavà.

 • Complimentar degudament la sol·licitud i presentar-la, dins el període establert a l’OAC de l’Ajuntament de Gavà i adjuntar la documentació requerida, descrita en el full de sol·licitud.

 • No disposar d’un llindar de renda superior a 5*IRSC+(1.500,00€*(MUF-1))

Termini

El termini és del 22 d'octubre fins el 21 de juny de 2020 o fins que s'esgoti la partida pressupostària.

Horari de l’OAC

Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.30 hores.

Dimarts i dijous de 9 a 19 hores.

Més informació als links de les bases i convocatòria

 

 

Com es sol·licita?

Els interessats hauran de lliurar la documentació que a continuació es detalla al Registre electrònic de l’Ajuntament, ja sigui presencialment a l’OAC o telemàticament:

 • Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS MOBILITAT JOVES. Descarrega'l aquí.

 • Annex Dades bancàries. Descarrega'l aquí.

 • Certificat del centre on cursa la formació que figuri el curs d’inscripció o document que acrediti la inscripció.

 • Factura detallada de l’abonament de transport a nom de la persona interessada i comprovant de pagament, o fotocòpia de títol de transport, amb indicació del DNI de la persona interessada i la data de validació.

 • Documents dels ingressos o rendiments per conceptes no contributius de l’any anterior a la convocatòria: (PNC de jubilació o invalidesa, RGC-Renda Garantida de Ciutadania, Dependència, Pensions d’aliments i d’altres).

 • En cas de separació o divorci: fotocòpia de la sentència judicial amb el conveni regulador on s'especifiquin els acord econòmics. En cas d'incompliment del pagament dels acords, aportar còpia de la denúncia o de la demanda judicial.

 • En cas de que algun membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i consti al volant de convivència, caldrà adjuntar el document de la baixa.

 • En casos excepcionals, en els quals la situació econòmica i familiar hagi patit canvis respecte a l’any anterior de la convocatòria, es podrà valorar la documentació actual justificativa de la situació socioeconòmica de la unitat familiar: nòmines actuals, certificació de l’oficina de l’atur en què consti l’import mensual de la prestació i/o subsidi, així com qualsevol altre document que permeti valorar amb exactitud la renda per càpita familiar o la no percepció d’ingressos.

Ajuntament de Gavà, regidoria de oventut, regidoria de joventut de gavà, ajuntament, gavà, gavajove, gavàjove, gava jove, gavà jove, logotip, logo

2019 Ajuntament de Gavà