top of page

Beques transport Gavà Jove!

Què són?

 

L'Ajuntament de Gavà ha obert les beques de transport Gavà Jove, que es tracten de subvencions per les despeses de desplaçament, per tal de fomentar la mobilitat dels joves de Gavà en l’àmbit formatiu

Què ofereix?

 

Una beca per facilitar-te l’accés als estudis post obligatoris. Els títols de transport que es subvencionaran són els títols personals i intransferibles del sistema tarifari integrat de l’ATM.

 

Fins a 210 €, per títols corresponents a zona 1 i fins a 260 € per a títols corresponents a zona 2.

Es podrà presentar més d’un títol de transport, i més d’una sol·licitud, sempre i quan el total no excedeixi de l’import màxim subvencionable.

Requisits

 • Estar empadronat al municipi de Gavà.

 • Tenir entre 16 i 29 anys.

 • Complir algun d’aquests requisits:

  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics o privats, amb una formació post obligatòria que no estigui ofertada al municipi de Gavà o que l’oferta hagi estat insuficient.

  • Estar matriculat en un centre educatiu de Gavà i realitzar les pràctiques associades als estudis que cursen en un municipi que no sigui Gavà.

  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics o privats, amb una formació post obligatòria i residir als barris de Bruguers, Ca n’Espinós, Gavà Mar o La Sentiu.

 • Complimentar degudament la sol·licitud i presentar-la, dins el període establert a l’OAC de l’Ajuntament de Gavà i adjuntar la documentació requerida, descrita en el full de sol·licitud.

 • No disposar d’un llindar de renda superior a 5*IRSC+(1.500,00€*(MUF-1))

Termini

El termini és fins el 23 de juny de 2023 o fins que s'esgoti la partida pressupostària.

termini exhaurit

beques-flyer-anvers.jpg

 

Com es sol·licita?

 

Les persones interessades hauran de lliurar una sol·licitud per títol de transport, amb la documentació que a continuació es detalla al Registre electrònic de l’Ajuntament, ja sigui presencialment a l’OAC o telemàticament:


• Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS MOBILITAT JOVES.
Annex Dades bancàries. Aquest annex s’ha d’emplenar i ha d’anar degudament segellat per l’Entitat bancària.
• Certificat del centre on cursa la formació en el que figuri el curs d’inscripció o document que acrediti la inscripció.
• Factura detallada de l’abonament del títol de transport expedida per l`Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a nom de la persona interessada i comprovant de pagament, o fotocòpia de títol de transport, amb indicació visible del DNI de la persona interessada i la data de validació. La data de la factura i el pagament de la mateixa haurà d’estar compresa dins del curs escolar de l’any de la convocatòria.
• Documents dels ingressos o rendiments per conceptes no contributius de l’any anterior a la
convocatòria: (PNC de jubilació o invalidesa, RGC-Renda Garantida de Ciutadania, Dependència, Pensions d’aliments i d’altres).
• En cas de separació o divorci: fotocòpia de la sentència judicial amb el conveni regulador on
s'especifiquin els acord econòmics. En cas d'incompliment del pagament dels acords, aportar còpia de la denúncia o de la demanda judicial.
• En cas de que algun membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i consti al volant de convivència, caldrà adjuntar el document de la baixa.
• En casos excepcionals, en els quals la situació econòmica i familiar hagi patit canvis respecte a l’any anterior de la convocatòria, es podrà valorar la documentació actual justificativa de la situació socioeconòmica de la unitat familiar: nòmines actuals, certificació de l’oficina de l’atur en què consti l’import mensual de la prestació i/o subsidi, així com qualsevol altre document que permeti valorar amb exactitud la renda per càpita familiar o la no percepció d’ingressos.

bottom of page