top of page

Pla Local de Joventut de Gavà

Què és?

El Pla Local de Joventut de Gavà és l’eina de referència per a l’execució de les polítiques locals de joventut*. Un document on s’hi reflecteixen les actuacions i els reptes de futur dirigits al col·lectiu de joves del municipi. 

El nou pla, s'ha aprovat inicialment en el ple de 22 de desembre de 2022.

 

A partir d'aquí, es sotmet l’expedient i l’acord d’aprovació inicial a informació pública un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al portal de Transparència de l'Ajuntament de Gavà, als efectes d’audiència i presentació, si s’escau, d’al·legacions i reclamacions.

Passat aquest termini, el pla es considerarà definitivament aprovat, si durant el tràmit d’exposició

pública no es presenta cap al·legació o suggeriment.

*Les polítiques locals de joventut són una guia per les actuacions futures que segueixen unes línies estratègiques per al seu desenvolupament, aquestes es fomenten des de diferents àrees i departaments de l’Ajuntament de Gavà.

bottom of page